Munkatársi tréningek
Hiszünk a műhelymunka erejében, a közös alkotás örömében, tiszteljük a kreativitást és a gondolkodást. Gyakorlatorientált képzéseinket ezen alapelvek mentén építjük fel.

2024 tavasz

Online vagy személyes

A tanfolyamról

Egy tréning akkor lehet igazán sikeres, ha a résztvevők az élmények, gyakorlatok és elméleti tudásanyagok olyan egyvelegét kapják meg, amely képessé teszi őket a rövid- és hosszútávú fejlődésre egyaránt.

Az oldalon olyan témajavaslatokat mutatunk be, melyek az eddigi tapasztalataink, és a hozzánk érkező visszajelzések alapján hasznosak lehetnek a munkatársak kompetenciáinak fejlesztéséhez.

Tematika

Az asszertív kommunikáció elsajátítása, eszköztára

Tematikai egységek:

A kommunikáció fogalma, célja, eszközrendszere, a sikeres kommunikáció feltétele.
Az agresszív, alárendelődő és asszertív kommunikáció jellegzetességei és összefüggései.
Az asszertív kommunikáció jellemzői, jelentősége, az asszertív egyének jellemzői.
Non-verbális kommunikáció – A félreérthető és félreértelmezhető fordulatok felismerése és elkerülése.
Az aktív odafigyelés, értő figyelem elsajátítása .
A sikeres, nyílt és őszinte szóbeli kommunikációhoz szükséges kérdező és visszajelző technikák.
A pozitív kifejezések és kerülendő kifejezések szóban és írásban.
Önérvényesítő technikák.
A kapcsolatokat erősítő és gyengítő kommunikáció jellegzetességeinek felismerése, és helyzetfüggő kezelése.
Az asszertív technikák tudatos használata lépésről lépésre.

A konfliktusok okai, és fajtáinak megismerése, a konfliktusos helyzetek megoldása

Tematikai egységek:

Probléma vagy konfliktus?
A konfliktusok kiváltó okai: tényszerűség hiánya, előítéletek és feltételezések buktatói, a kommunikációs hibák, eltérő látásmód, eltérő igények és szándékok, különböző értékrend.
A konfliktusok jelei és szakaszai.
Konfliktusok fajtái és megelőzésének vagy kezelésének lehetőségei.
Konfliktuskezelési stratégiák és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs eszközök, a Thomas–Killman modell megismerése.
Versengő / Kompromisszum kereső / Problémamegoldó / Alkalmazkodó / Elkerülő
Saját konfliktuskezelési stílusunk beazonosítása
Konfliktusos beszélgetés eredményes kezdeményezésének technikái: A Mondd és 3 M technika.
A konfliktuskezelési technikák és stratégiák helyzetfüggő alkalmazása.

Tárgyalástechnika, a tárgyalás szakaszai, érveléstechnika, kifogáskezelés

Tematikai egységek:

Tárgyalástechnikai alapismeretek.
A tárgyaló felek érdekei, céljai, várható reakcióik és kezelésük.
A tárgyalás szakaszai.
Információ szerzés és szükséglet felmérés jelentősége és módszerei.
Érveléstechnika és javaslattétel.
Meggyőzés a gyakorlatban, érvek típusai, érv sorrend.
Ár kommunikálásának lehetőségei.
Az ellenvetések és kifogások kezelésének eszközei.
Zárási technikák.
Tisztességtelen és trükkös technikák felismerése, jellemzői és kezelésük.

Az értékesítés-technikai kommunikációs eszköztár bővítése.

Tematikai egységek:

Az értékesítés alapjai, alapelvei és a folyamata.
Az értékesítési szemlélet fejlesztése.
A non-verbális kommunikáció jeleinek értelmezése az értékesítési tárgyalás során.
Értékesítési tárgyalási etikett és protokoll alapjai.
Az eredményes értékesítés: a nyerő–nyerő tárgyalás menete.
A tárgyalás kritikus pontjainak kezelése, kifogás-kezelési technikák bővítése.
Egyéni befolyásolási és meggyőzési technikák.
A hatékony kérdezéstechnika fejlesztése és készségszintre emelése.

A sikeres prezentációk megtartásához szükséges ismeretek, technikák, módszerek elsajátítása

Tematikai egységek:

A prezentáció dinamikája és felépítése a figyelemfelkeltéstől a hatásos befejezésig.
A hatáskeltés személyi és tárgyi feltételei, technikái.
Előadói stílusok.
A prezentációt segítő technikák: retorikai elemek, kulcsüzenetek elhelyezése, a hallgatóság bevonása az előadásba, szemléltető eszközök elhelyezése, használata.
A professzionális prezentáció felépítése. A sikeres előadás nyolc lépése.
Önálló prezentációkészítés a PowerPoint/prezi segítségével
A prezentációt segítő kommunikációs csatornák, retorikai elemek, szóbeliség, a meggyőzőerő és hitelesség nyelvi eszközei.
Nyelvi fordulatok a hallgatóság kérdéseinek, kritikus megjegyzéseinek, negatív reakcióinak kezelésére.
Technikai bakik áthidalásának technikái.
A prezentációk, előadások protokollja.
A lámpaláz leküzdésének lazító- és légzéstechnikái.
Vizuális eszközök hatékony használata és elhelyezése.
A nem verbális jelzések formái, funkciói és szabályozási módjai az üzleti retorikában.

Tolerancia és elfogadás – a résztvevők szemléletformálása, az együttműködés elősegítése

Tematikai egységek:

Tolerancia és együttműködés fejlesztése.
A tapintatos, de egyértelmű közlések módja, technikája.
Emberi játszmák és kezelésük.
Kommunikációs hatékonyság eszközei.
Önismeret fejlesztés.
Konfliktuskezelés.
Az atipikus foglalkoztatási formák megismerése, előnyei a szervezet és a munkavállaló számára.
Megváltozott munkaképességűek befogadása, alkalmazkodó képesség fejlesztése.

Verbális és non-verbális csatornák működése a hétköznapi és üzleti interakciók során

Tematikai egységek:

A kommunikáció fogalma, célja, eszközrendszere.
A sikeres kommunikáció feltétele
A verbális, vokális és non-verbális kommunikáció fejlesztése, különös tekintettel a légzéstechnikára, a beszédérthetőségre és az intonációra.
A kommunikációs tér és zónatávolságok kulturális különbségeinek szerepe az üzleti életben.
A testbeszéd értékelő és megtévesztő jelei.
A leggyakrabban használt gesztusok értelmezése.
A testbeszéd hét titka a sikeres kommunikációban.
Az üzleti etikett e tárgykörre érvényes szabályainak megismerése.
Az interkulturális különbözőségből fakadó sztereotípiák, attitűdök és előítéletek tisztázása. Támogató és gátló személyészlelési funkciók.
A konfliktusok lehetőségének csökkentése, megelőzése, a feszültségmentes, hatékony együttműködés megteremtése
Az önismeret és kreativitás fejlesztése.

A különböző kommunikációs csatornák alkalmazása az üzleti életben

Tematikai egységek:

A szóbeli és írásbeli szövegalkotás.
Szövegértelmezés, lényegkiemelés, szövegadaptáció, generalizálás.
Egyéni stílus.
A félreérthető és félreértelmezhető fordulatok felismerése és elkerülése.
A sikeres szóbeli kommunikációhoz szükséges kérdező és visszajelző technikák.
Hivatalos és nem hivatalos közlésfajták típusai.
A kommunikációs zavarok felismerése és kezelése.
Pozitív kifejezések és kerülendő kifejezések szóban és írásban.
Önérvényesítő technikák.
A telefonos üzleti kommunikáció fontossága.
A telefonos és elektronikus kommunikáció illemtana, kapcsolatfelvételi szabályok.
A hatékony telekommunikáció jellemzői.
A levelezés alapelemei; a szervezeten belüli levelezés formái, stílusa; levelezés külső partnerekkel.

Tervezés, irányítás, szervezés és feladat-strukturálás

Tematikai egységek:

A SMART cél és a célpiramis.
Napi időkerék.
Személyes hatékonyság javítása, a fontos-sürgős mátrix alkalmazásával.
Az idő és feladattervezés: napi és heti időterv.
Az önmegfigyelés eszközei: állapotfelmérés, időrabló tevékenységek, „szabadidő” kihasználás.
A hatékony időmenedzsment eszközei, checklisták készítése
Tervezés, irányítás, szervezés és feladat-strukturálás
ABC analízis és Eisenhower mátrix.
Pareto elv alkalmazása az időgazdálkodásban.
A halogatás okai: Premack elv.
A hatékony delegálás módszertana.
A delegálás 7 szabálya.

A résztvevők projektszemléletű attitűdjének fejlesztése. A projektmenedzsment módszereinek megismerése példákon és esettanulmányokon keresztül.

Tematikai egységek:

Projekt életciklus, projektek fázisai (indítás, tervezés, megvalósítás, monitoring, lezárás).
Projektek szervezése.
Projekt szervezet.
Projekt team alakítása.
Team munka szabályok a projektek során.
Projekttervezés:projektcélok meghatározása és a mérföldkövek kijelölése.
Feladatok meghatározása, ütemtervkészítés.
Projekttervezési módszerek.
Nyomonkövetés.
Projektértékelés, lezárás.

Stressz-kezelési stratégiák kialakítása, akciótervek készítése a tudatos stressz-kezeléshez.

Tematikai egységek:

Önismeret-fejlesztés a személyiségtipológiák megismerésén keresztül.
A stressz tünetek megismerése. Mérhető és nem mérhető stressz.
Szervezetünk és a stressz: önismeret-fejlesztés a betegségeink és a stressz összefüggéseinek vizsgálatával.
Az elme és a stressz- Az emberi teljesítmény görbéje.
Attitűd-fejlesztés az életvitel újjászervezésére.
A berögzült káros viselkedések megváltoztatása.
A percepciók megváltoztatása: a pozitív gondolkodás fejlesztése.
A munkahelyi teljesítmény fejlesztése.
Önfejlesztés – Önszervezési készségek fejlesztése.

Formális és informális szervezeti csatornák megismerése, a szervezeten belüli visszajelzési kultúra fejlesztése, egyéni kommunikációs stílusok

Tematikai egységek:

A kapcsolatokat erősítő és gyengítő kommunikáció jellegzetességeinek felismerése, és szituációtól függő kezelése.
Az aktív odafigyelés elsajátítása.
Asszertivitás.
A testbeszéd értékelő és megtévesztő jelei, hatalmi játszmák.
Eredményes kommunikációs rendszerek és struktúrák kialakítása csoport és cégszinten.
Hatékony és befogadó feedback technikák elsajátítása.
A szervezeten belüli egységes visszajelzési kultúra.
Az interkulturális különbözőségből fakadó sztereotípiák, attitűdök és előítéletek tisztázása. Támogató és gátló személyészlelési funkciók.
A konfliktusok lehetőségének csökkentése, megelőzése, a feszültségmentes, hatékony együttműködés.
Az asszertív kapcsolatot erősítő kommunikáció eszköztára.
Hatalom és befolyás, kommunikáció nehéz helyzetekben, népszerűtlenség és integritás.
A változás tényezői, önérvényesítési technikák.
Az önismeret és kreativitás.

Képzésvezető

Oktatóink a területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek, akik sokéves tapasztalatukkal, gyakorlatorientált tréningekkel adnak át olyan tudást, amelynek segítségével hallgatóink élvezettel fejlődhetnek.

Személyre szabott vállalati képzésünk érdekel?

Egy egész fejlesztői csapat számára keresel oktatást? Esetleg más technológia érdekel? Vedd fel velünk a kapcsolatot, és a vállalati igényekhez és a tudásszinthez kialakított ajánlatot küldünk egyedi tematikával, tanrenddel.

Ők minket választottak

Ezért válassz Te is minket!

IT képzéseinket agilisan, a legfrissebb technológiai igényekhez mérten, gyakorlatorientáltan, folyamatos visszajelzésekre alapozva fejlesztjük magánszemélyek és vállalatok részére.

Szakmai csapatunk világszínvonalú fejlesztői tapasztalattal rendelkezik. Oktatóink a vállalati szférából érkeznek, a tananyag kialakításánál pedig mindig a piaci igényekből indulunk ki. Személyre szabott oktatás esetén díjmentes igényfelmérést követően a vállalati igényekhez és tudásszinthez kialakított egyedi tematikával, tanrenddel dolgozunk. Eredménycentrikus megoldásokkat kínálunk, amelyek minden esetben partnereink üzleti céljait szolgálják. Küldetésünknek tekintjük, hogy olyan IT tudást és szemléletet adjunk át hallgatóinknak, amelyeket élvezettel használhatnak saját énjük komplexebbé tétele érdekében.

Információ

Amennyiben kérdésed lenne, keresd kollegáinkat az alábbi elérhetőségek egyikén.

Laczkó Gábor

gabor.laczko@stylersgroup.com

+36 (20) 416 – 1932

Jagos Orsolya

orsolya.jagos@stylersgroup.com

+36 (30) 705 – 0973